Regulamin sprzedaży

ZASADY REZERWACJI / KUPNA / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO W LUBLINIE

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Stary w Lublinie, zwany dalej „Teatrem”. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie wyraża zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu biletu.

I. REPERTUAR TEATRU STAREGO
1. Teatr ogłasza na swojej stronie internetowej repertuar 3 razy do roku, z kwartalnym wyprzedzeniem, tj.:
a. repertuar styczeń – marzec ogłaszany jest w listopadzie poprzedniego roku,
b. repertuar kwiecień – czerwiec ogłaszany jest w lutym,
c. repertuar wrzesień – grudzień ogłaszany jest w czerwcu.
2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

II. BILETY DO TEATRU STAREGO
1. Bilety do Teatru można zarezerwować i /lub kupić:
a. osobiście - w kasie Teatru (płatność gotówką lub kartą VISA, Mastercard, American Express);
b. telefonicznie - (płatność osobiście w kasie lub przelewem na konto Teatru podane na stronie www.teatrstary.eu w zakładce „Kontakt”);
c. w systemie sprzedaży on-line przez zakładkę Kup bilet przy każdym wydarzeniu na stronie (płatność przelewem w systemie DotPay).
2. Bilety zarezerwowane na wydarzenia odbywające się w Teatrze należy wykupić w terminach wskazanych przez kasę Teatru. Rezerwacje niewykupione we wskazanych terminach zostaną zwolnione.
3. Teatr Stary jest zabytkowym obiektem odrestaurowanym w historycznym kształcie. Dyrekcja Teatru Starego nie ponosi odpowiedzialności za kształt widowni i wynikające z niego różnice w widoczności sceny, natomiast stara się odzwierciedlić te różnice w cenach biletów. Klient winien zapoznać się z informacją na temat stopnia widoczności dostępną na stronie www (w systemie sprzedaży on-line) lub w kasie Teatru (Kasjerki dysponują zdjęciami z podglądem sceny) w celu świadomego wyboru miejsca.
4. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania z rezerwacji biletów. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby Klient dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.
5. Sprzedaż biletów odbywa się według cennika dostępnego w kasie Teatru oraz na stronie: bilet.teatrstary.eu. Wszystkie ceny biletów zawierają podatek VAT.
6. Faktura za bilety może być wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta, na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów, po podaniu danych do faktury w terminie określonym przez odrębne przepisy. Faktura może być wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
7. Bilety ulgowe na wybrane przez Teatr wydarzenia przysługują: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, zasłużonym działaczom kultury, dzieciom (do 18 roku życia), uczniom i studentom (do 26 roku życia), weteranom i weteranom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa.
8. Bilety ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych, np. Karta Dużej Rodziny, Karta Rodzina Trzy Plus, przysługują osobom legitymującym się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki.
9. Wysokość zniżki jest zmienna w zależności od programu, warunki przyznania zniżki określa regulamin danego programu.
10. Uprawniania osób, które zakupiły bilety ulgowe lub ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych ustalane są w oparciu o ważny dokument uprawniający do ulgi/ zniżki, który winien być okazany najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera. W przypadku braku wykazania prawa do ulgi / zniżki osoby te nie zostaną wpuszczone na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny biletu.

III. SPRZEDAŻ ON-LINE
1. Zakupu biletów online można dokonać poprzez stronę internetową Teatru pod adresem: bilet.teatrstary.eu za pośrednictwem operatora to jest spółki pod firmą: Dotpay S.A. (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790) i odbywa się zgodnie z regulaminem operatora.
2. Kolejność działań w systemie zakupów online:
2.1. złożenie przez Klienta zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Klienta – rezerwacja - co powoduje przekazanie danych osobowych oraz stanowi o wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin.
2.2. dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami pkt III Regulaminu.
2.3. realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłatą rachunku Teatru.
2.4. przekazanie przez Teatr do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.
2.5. odbiór biletu.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr wpłaty zgodnie z warunkami zamówienia.
4. Wpłaty dokonane przez Klienta przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania na rachunku bankowym Teatru mają charakter przedpłat, a z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru, automatycznie zaliczane są jako cena sprzedaży biletu.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu biletów, w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju wydarzenia, liczby oraz ceny biletów. Jeśli stwierdzi niezgodność danych, proszony jest o niezwłoczny kontakt z kasą Teatru pocztą elektroniczną: info@teatrstary.eu lub telefonicznie: 81 466 59 25, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kasy, to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy.
6. Informacja o możliwości zakupu biletu ze zniżką lub biletu ulgowego, o ile istnieje przy danym wydarzeniu, pojawia się przy wyborze miejsca.
7. W systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (dostawka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej). Bilety te sprzedawane są wyłącznie w kasie Teatru, a ich rezerwacja możliwa jest ponadto pocztą elektroniczną: info@teatrstary.eu lub telefonicznie: 81 466 59 25.
8. Transakcja zakupu biletów w systemie online musi być zrealizowana w czasie 30 minut. Transakcje niezrealizowane w tym czasie ulegają automatycznemu anulowaniu.
9. Klient ma do wyboru dwie formy płatności on-line: kartą kredytową lub e-przelewem.
10. Klient dokonuje odbioru biletów w kasie Teatru na podstawie numeru rezerwacji oraz imienia i nazwiska osoby rezerwującej. Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej.
11. Bilety mogą być odbierane w kasie Teatru od poniedziałku do piątku (to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) w godzinach otwarcia kasy lub w dniu wydarzenia, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Klienta. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i usterki systemu Dotpay.

IV. ZWROT BILETÓW
1. Rozwiązanie umowy sprzedaży biletu i zwrot pieniędzy za bilet wymaga wylegitymowania się przez Klienta dowodem zakupu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą).
2. Bilety zakupione w Teatrze można zwracać do 14 dni przed datą wydarzenia. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym wydarzenie ma nastąpić. Po upływie terminu zwrot jest niemożliwy.
3. W przypadku biletów znajdujących się w kasie Teatru Starego (tj. nieodebranych) zwrot należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: info@teatrstary.eu, jednocześnie podając numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot. Aby zwrot został uwzględniony, wiadomość należy wysłać w dzień roboczy (to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) do godz. 16.00. Zwroty zgłoszone w piątki po godz. 16.00 oraz w inne dni niż robocze będą traktowane jak zwroty zgłoszone w najbliższym dniu roboczym.
4. Zwroty należności za bilety zakupione w Teatrze dokonywane są gotówką w kasie Teatru lub przelewem na konto bankowe, zgodnie z decyzją Klienta.
5. Należność za zwrócone bilety pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł, co pokrywa koszty operacyjne związane z anulowaniem biletu i wystawieniem nowego biletu.
6. Wyżej opisane zasady dotyczą biletów zakupionych po 21.02.2018 r.
7. Teatr zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów biletów zakupionych w ramach karnetów oraz biletów wymienionych z voucherów.
8. W przypadku, gdy wydarzenie zostanie odwołane lub nastąpi zmiana jego terminu, zwroty biletów przyjmowane będą w terminie ustalonym przez Teatr.
9. Teatr nie prowadzi wymiany biletów. Wymiana biletu łączy się z koniecznością jego zwrotu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady pobierania opłat manipulacyjnych opisane w pkt. 5 niniejszego rozdziału.
10. W przypadku spóźnienia się Klienta na wydarzenie bilety nie podlegają zwrotowi.
11. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi.
12. Bilety niewykorzystane przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Poprzez samodzielne wypełnienie formularza „Twoje dane” w panelu administracyjnym systemu sprzedaży biletów online Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin.
3. Klient ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą. W szczególności Klient ma prawo zmienić swoje dane przez panel administracyjny systemu sprzedaży biletów online.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta podczas rezerwacji nieprawdziwych lub błędnych danych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń jest w Teatrze zabroniona.
2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.
3. Bilety nabyte w Teatrze nie mogą być w żaden sposób utrwalane lub poddawane przeróbkom (kopiowanie, przerabianie, skanowane).
4. Bilety na wydarzenia nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które okażą bilet obsłudze Teatru.
5. Wraz z wejściem na wydarzenie Klient akceptuje ustalone przez Teatr ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy.
6. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Klient będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Teatru.
7. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2018 r.

We wszystkich sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prosimy o kontakt z kasą:
Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18
20-113 Lublin
tel. 81 466 59 25
e-mail: info@teatrstary.eu

*nie dotyczy wydarzeń z udziałem dzieci na scenie oraz bezpłatnych wejściówek.